europejski rejestr firm - strona główna
strona główna dodaj firmę kontakt Zaloguj się Regulamin
Kategorie
Lokalizacja firm
ďťżRegulamin

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

Korzystając z serwisu www.eurorejestrfirm.pl użytkownik potwierdza, że zapoznał się a także, akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.

§ 2

Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

1) Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna która nie posiada osobowości prawnej, - korzysta z zasobów serwisu www.eurorejestrfirm.pl, zarówno wchodząc na serwis , jak i w wyniku działań handlowych zamawiając wpis na www.eurorejestrfirm.pl.

2) Administrator – właściciel Serwisu www.eurorejestrfirm.pl - firma Biznes Solution Magdalena SkĂłra Augustyna Szamarzewskiego 31/19, 60-551 Poznań

3) Usługi - świadczone przez Administratora na rzecz Użytkownika, zarówno odpłatnie

i nieodpłatnie, wszelkie usługi związane z funkcjonowaniem serwisu www.eurorejestrfirm.pl świadczone zarówno przez Administratora jak i jednostki współpracujące z Administratorem na rzecz Użytkowników.

§ 3

1. Administrator udostępnia Usługi Użytkownikom, posługując się wszelkimi dostępnymi narzędziami teleinformatycznymi, na warunkach przedstawionych w drodze negocjacji z Użytkownikami podczas działań handlowych.

2. Użytkownicy wyrażają zgodę na wystawienie faktury bez podpisu odbiorcy. Faktura VAT zostanie przesłana na adres podany przez Użytkownika lub na adres poczty elektronicznej.

§ 4

Informacje zawarte na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Treści zawarte w serwisie www.eurorejestrfirm.pl nie mogą być podstawą wysuwania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Administratora.

§ 5

Prawa autorskie podlegają ochronie, przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, ze zm.).

§ 5

Serwis nie gromadzi, nie przetwarza i nie udostępnia danych osobowych Użytkowników. Użytkownik chcąc zostać zarejestrowany w Serwisie obowiązany jest podać wyłącznie niezbędne dane identyfikujące go na tle innych użytkowników, takie jak adres, siedzibę, telefon itp., oraz adres poczty elektronicznej. Użytkownik w celu uzyskania faktury VAT obowiązany jest podać niezbędne dane. Administrator portalu nie gromadzi danych osobowych a wszelkie dane osobowe uzyskane w związku z prowadzoną korespondencją pomiędzy użytkownikiem a Administratorem portalu są chronione. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. W każdym czasie użytkownik ma prawo żądać usunięcia wszelkiej korespondencji prowadzonej z Administratorem.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

Rozdział 2
Zastrzeżenia dotyczące wykonania zamówionej usługi

§ 7

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do serwisu internetowego z przyczyn od Administratora niezależnych.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu internetowego www.eurorejestrfirm.pl w przypadku obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania serwisu.

Rozdział 3
Postępowanie reklamacyjne

§ 8

1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Wszelkie reklamacje dotyczące dostępu do zasobów serwisu, lub też treści powinny być zgłaszane drogą elektroniczną na adres: biuro@e-cbn.pl.

2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych.

3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika podanym w reklamacji.

Rozdział 4
Postanowienia końcowe

§ 9

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie internetowej.

Europejski Rejestr Firm - Twoja firma w Internecie       strona główna | dodaj firmę | kontakt | logowanie | regulamin | polityka prywatnosci |